อบรมหลักสูตร TikTok เพื่อการเรียนการสอน รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร TikTok เพื่อการเรียนการสอน รุ่น 1 โดยมี นายเจตน์สฤษฎิ์ ชาติวรรณ Director of photography สตูดิโอ “เป็นรูปเป็นร่าง” จังหวัดพิษณุโลก / With Me Facebook Fanpage Administrator เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสื่อในรูปแบบ Clip VDO การใช้อุปกรณ์เสริม โปรแกรมการตัดต่อ รวมไปถึงการ Upload ใน Platform ต่างๆ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.67
– คะแนนหลังการอบรม 4.18
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.61

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading