อบรมการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva ให้แก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายธงชัย วิไลวิทย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS เป็นวิทยากรอบรมการสร้างงานนำเสนอด้วย Canva ให้แก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading