อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์งานวิดีโอด้วย Canva รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์งานวิดีโอด้วย Canva รุ่น 1 โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Canva หลักการเลือกใช้ Template ให้เหมาะสมในการสร้างสื่อการสอน การบันทึก และการตัดต่อ รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฎิบัติสร้างชิ้นงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.97
– คะแนนหลังการอบรม 4.61
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.77

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading