อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Forms กับ Google Looker Studio เพื่อสร้าง Dashboard แบบเรียลไทม์ รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Forms กับ Google Looker Studio เพื่อสร้าง Dashboard แบบเรียลไทม์ รุ่น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบแบบสอบถาม พื้นฐานการใช้งาน Google Forms เพื่อสร้างแบบสอบถาม ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Looker Studio รวมถึงการทำ Smart Dashboard แบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.52
– คะแนนหลังการอบรม 4.35
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.73

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading