รับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) รอบ 1/67 จำนวน 5 ท่าน ฟรี!!

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ
ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ” เพื่อบริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Examination (ITPE) ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นการสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่มภาคีอีก 6 ประเทศ (Information Technology Professionals Examination Council : ITPEC) คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และประเทศไทย

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้รับหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดอบรม และสถานที่จัดสอบให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีในโครงการฯ โดยจะดำเนินการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

กำหนดการและสถานที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2567) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

ระดับที่เปิดสอบ 

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) บุคคลที่ยกระดับให้ตนเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอทีได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ
3. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายไอทีได้ใฝ่หาความรู้และยกระดับทักษะของตนเองให้ได้มาตรฐานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
4. ให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา สรรหา คัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรสายไอที ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ

ระดับบุคคล
•  ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับภูมิภาครับรองโดยภาคีสมาชิก ITPEC

•  ได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น
•  สามารถรับงาน Outsource ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นคุณสมบัติประกอบการขอ Work Permit ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้
•  เพิ่มรับโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้
•  เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อน แต่มีทักษะและความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ
•  เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ระดับองค์กร
•  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน
•  ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรด้านไอที
•  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที
•  ใช้เป็นแนวทางการจัดทำ IT Competencies Assessment for Corporate Human Resource

ระดับประเทศ
•  บุคลากรไอซีทีของไทยมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
•  การขยายตัวและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
•  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรัสศรี เหล็กสิงห์ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1522 e-Mail : TS@nu.ac.th

ค้นหาเส้นทางมายังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้ที่ https://numap.nu.ac.th/

Loading