อบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Static และ Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Static และ Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) รุ่น 1 ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ Programmer ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์ กรรมการบริษัท อิเทอเนลเล่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.64
– คะแนนหลังการอบรม 4.11
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.49

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading