อบรมหลักสูตร Trick and Technique ทำงานง่ายๆ by Excel รุ่น 2

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Trick and Technique ทำงานง่ายๆ by Excel รุ่น 2 โดยมี นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรถ่ายทอด Trick & Technique ในการ Copy ข้อมูล การค้นหาข้อมูล รวมถึงการจัดเรียงข้อมูล การรวมข้อมูลจากหลายๆ Sheet และการแยกข้อมูลออกไปเป็นหลายๆ Column เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.30
– คะแนนหลังการอบรม 4.30
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.39

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575

Loading