NU Transit : ตัวช่วยในการวางแผนการเดินทาง ที่จะทำให้คุณถึงจุดหมายได้ทันเวลา ไม่ต้องรอรถไฟฟ้าอย่างไร้จุดหมายอีกต่อไป

งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
ได้ทำการพัฒนา Web Application แสดงการเดินรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ชื่อ

>> NU Transit <<

เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเดินทาง ที่จะทำให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรถึงจุดหมายได้ทันเวลา

Web Application แสดงการเดินรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ใช้บริการรถไฟฟ้า
ให้สามารถตรวจสอบการเดินรถไฟฟ้าในขณะที่ต้องการใช้งานว่าอยู่จุดไหน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการแสดงข้อมูลการเดินรถไฟฟ้าแบบ Real Time โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://transit.nu.ac.th/
และยังสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ทั้งสายสีเหลือง และสายสีแดง ที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้บริการได้อีกด้วย

 

ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน NU Transit เพื่อการพัฒนาต่อไป ได้ที่ https://bit.ly/3zxhKKK

สามารถใช้งานร่วมกับ NU Map เพื่อทราบตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://numap.nu.ac.th

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1546

ขอบคุณภาพตารางเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า จากกองอาคารสถานที่

Loading