อบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 2 EP.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร MS Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic รุ่น 2 EP.1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี ดร.ปรีชาพล บุญส่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แนะนำการคำสั่งต่างๆ เพื่อการคำนวณ และการใช้ PivotTable เพื่อสร้างรายงานสรุปข้อมูล พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.27
– คะแนนหลังการอบรม 4.54
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.64

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5596-1575

นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทาง https://skill.nu.ac.th/

เรียนเสร็จ สอบผ่าน ได้ใบ Cert.

Loading