แจ้งการใช้งาน Microsoft เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านทราบ

     ตามที่ ผู้ใช้งานบางท่านอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการ Microsoft 365 หลายรายการ เช่น SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online, Microsoft Copilot for Microsoft 365 เป็นต้น ของเมื่อเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจาก Microsoft ได้ทำการโยกย้ายเครือข่ายบนระบบ Microsoft Azureซึ่งในขณะนี้ ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการโยกย้ายเครือข่ายบนระบบ Microsoft Azure ดังกล่าวแล้ว แต่อาจใช้เวลาสักระยะในการลดปริมาณข้อมูลคงค้างในระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

 

Loading