ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานกลางเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลาง โดยบูรณาการจากหลายแหล่งข้อมูล (Data Integration) เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน การวิเคราะห์ รวมไปถึงการจัดทำรายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมนเรศวร 306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการดี

Loading