การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online”

“การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online”

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 CITCOMS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online” ให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นเวทีเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “AI กับการศึกษา วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด และในช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้ Prompts กับ AI ChatBOT เพื่อประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา” โดย ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading