ประชุมชี้แจงนโยบายการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันติรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มีการชี้แจงนโยบายการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ส่วนงานสามารถนำข้อมูลจากบัญชีข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานได้ และจะมีการประกาศแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Loading