อบรม Microsoft Excel ให้น้องๆ สาขาวิชาบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีมืออาชีพ

     เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในหลักสูตรการเปลี่ยนรายงานให้เป็นฐานข้อมูลใน Excel และหลักสูตร Basic Data Visualization with Power BI เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะให้นิสิตตามพื้นฐานที่เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้นได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

Loading