อบรมปรับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ BEC ปี 1

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 CITCOMS ดำเนินการอบรมปรับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้น้องๆ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับการเรียน และพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร

Loading