จัดการอบรมปรับพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel ให้น้องๆ BEC

     CITCOMS จัดการอบรมปรับพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft Office Excel ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียน และเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างนิสิตให้มีความพร้อมสำหรับเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

    หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

Loading