การใช้ Digital Signature บนโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro จาก Thai University Consortium (TUC) เพื่อสนับสนุนการใช้ Digital Signature ภายในสถาบันการอุดมศึกษา โดยสามารถใช้งานลิขสิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567

โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro

     โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่าน และแก้ไขเนื้อหาภายในเอกสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์ก่อน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับเอกสาร PDF ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การแปลงไฟล์เอกสาร (Convert PDF Document) การเติมลายน้ำ (Add Watermark) การวมไฟล์ (Merge File) การใส่รหัส (Add Password) การจัดเรียงหน้า หรือการสลับหน้า (Sort Page) การแก้ไขหรือลบข้อความ รวมถึงการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อสนองนโยบายไร้กระดาษ (paperless policy) เนื่องจาก สามารถทำงานหรือจัดการกับเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด รวมถึงการกรอกแบบฟอร์ม และเซ็นเอกสารด้วย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบของกระดาษและไม่เสียเวลาในการส่งเอกสารไปมา

     โดยสามารถ Download หรือใช้งานโปรแกรมได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

   1. Windows (Download Foxit PDF Editor Pro 12 for Windows)
   2. Macbook (Download Foxit PDF Editor Pro 12 for Mac)
   3. อุปกรณ์ Mobile (Android / iOS)
   4. การใช้งานบนระบบ Cloud ของ Foxit

     ผู้ใช้งานสามารถ Activate License การใช้งานได้ถึง 2 อุปกรณ์ ด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย

การใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) บนโปรแกรม Foxit
เพื่อใช้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

————————————————————–

      โปรแกรม Foxit PDF Editor Pro นอกจากจะสามารถแก้ไขเอกสาร PDF ได้แล้ว ยังมีความสามารถในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อใช้งานควบคู่กับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่มีความประสงค์ใช้งานจะต้องทำการยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากการใช้งาน Digital Signature จะเทียบเท่าการลงลายเซ็นบนเอกสารที่เป็นกระดาษ

Loading