บริการออนไลน์ e-Services

บริการออนไลน์ e-Services
NU Account
การใช้งาน รหัสนิสิต / Password
NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
NU NET / Wi-Fi
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Licensed Software
บริการ Software ลิขสิทธิ์
ICT Exam
การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
NU Map
ระบบค้นหาเส้นทาง
NU Transit
ระบบติดตามรถไฟฟ้า
การเรียน Online
คู่มือการเรียน
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
IT Training
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
NU Skill
หลักสูตร Online
Lifelong Learning
เรียนรู้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
พื้นที่ให้บริการ
ห้องคอมพิวเตอร์สืบค้น / ห้องประชุมกลุ่มย่อย
Open VPN
บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
Licensed Software
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
IT Training
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
NU Skill
หลักสูตร Online
Lifelong Learning
เรียนรู้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
NU Digital Signature
ลายมือชื่อดิจิทัล
NU QR Code Generator
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
พื้นที่ให้บริการ
NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
Licensed Software
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
IT Training
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
NU Skill
หลักสูตร Online
Lifelong Learning
เรียนรู้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
NU Digital Signature
ลายมือชื่อดิจิทัล
NU QR Code Generator
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

Loading