บริการออนไลน์ e-Services

บริการออนไลน์ e-Services
NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ICT Exam
การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
Licensed Software
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
NU-NET Identification
ตรวจสอบ Account (NU Net)
NU Map
ระบบค้นหาเส้นทาง
NU Transit
ระบบติดตามรถไฟฟ้า
NU WiFi
บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
Training
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
ตารางใช้ห้องบริการ CITCOMS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
Zoom Meeting
จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
NU Digital Signature
NU QR Code Generator

Loading