ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : หน่วยงานจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1.บันทึกข้อความเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ เรื่อง  ขอพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (A1.01(ซื้อ) หรือ A1.02 (เช่า) หรือ A1.03 (สำหรับเครื่อง Mac/MacBook/iMac/iPad) )
3.รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมประทับตราและลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น  ทั้งนี้ หากไม่ตรงสเปคกลาง กรุณาแนบรายละเอียดและคุณลักษณะฯ จากหน้าเว็บไซต์หรือโบรชัวร์หรือแค็ตตาล็อกพร้อมราคาของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เปรียบเทียบจากเว็บไซต์ผู้ผลิต และใบเสนอราคา อย่างน้อย 2 ราย
4.ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (A1.04)  ที่ขอจัดซื้อ/เช่า
5.สำเนาแหล่งงบประมาณหรือสำเนาอนุมัติโอนหมวดเงินของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อ/เช่า
6.(ถ้ามี) สำเนาอนุมัติขอจัดซื้อ/เช่า ของรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.กรณีหน่วยงานจัดหาเครื่อง Mac/MacBook/iMac ไม่ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบฯ แต่ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย และแนบรายละเอียดและคุณลักษณะที่ต้องการพร้อมราคา โดยพิมพ์จาก www.apple.com เพื่อประกอบการพิจารณา  แต่หากต้องการจัดหา iPad หน่วยงานต้องทำตารางเปรียบเทียบสเปคกลางและสเปคหน่วยงาน
8.กรณีหน่วยงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต้องทำการขออนุมัติเปิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและขอให้หน่วยงานแนบแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบการพิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
9.กรณีการขอพิจารณารายละเอียดฯ ที่ไม่ตรงสเปคกลาง หน่วยงานต้องจัดส่งเอกสารการขอพิจารณาฯ ก่อนวันที่ 10 ของเดือน หากเลยเวลาที่กำหนดจะนำเข้าที่ประชุมในรอบถัดไป และหากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS โทร.1600 หรือเข้าร่วม Openchat ::  bit.ly/3nVmpjv

—–เนื่องจากแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลง “กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง” ที่ต้องการใช้งาน—–

Loading