อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2