การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”