แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU Net
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยนเรศวร
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔
Contingency Plan : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ พ.ศ.2563 – 2568
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
แผนปฏิบัติการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี พ.ศ.2566

Loading