ประกาศ! การปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google จากแบบ Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage

ประกาศ ‼️ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565
Google จะทำการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
จากเดิม Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage

นิสิต อาจารย์ บุคลากร จะต้องทำการย้ายข้อมูลจาก Google ไปยัง OneDrive ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ทำการตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage และดำเนินการจัดการข้อมูลใน Google ให้เหลือ Account ละ 20GB โดยประมาณ (Google Drive + Gmail + Google Photos) โดยข้อมูลส่วนเกิน ให้ทำการคัดลอกไปยัง OneDrive ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ‼️ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ‼️

** สำหรับศิษย์เก่า จะไม่สามารถใช้บริการของ Google ภายใต้ @nu.ac.th ได้ แต่จะสามารถใช้งาน Office365 เฉพาะบริการผ่านเว็บไซต์ (Outlook, Calendar, Contacts) โดยขอให้ดำเนินการนำข้อมูลออกจากระบบ Google ภายใต้ @nu.ac.th ‼️ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ‼️

สามารถศึกษาคู่มือในการดำเนินการได้ ดังนี้

คู่มือการคัดลอกข้อมูลไปยัง OneDrive   การนำข้อมูลออกจากระบบ Google  จัดการไฟล์ใน Google Drive

หากพ้นกำหนดอาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนสูญหาย
หรือไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ
Google ได้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th

—————————————————————————————–

Announcement

Upcoming Google storage policy will change from unlimited storage plan to pooled storage one, starting from July 2022 onwards.

It is highly recommended all NU users transfer data from Google Drive into OneDrive within May 2022.

     Please Check your Google Drive usage at https://drive.google.com/settings/storage and make sure that files taking up space in Google services (Google Drive + Gmail + Google Photos) are not over 20GB. The data exceeded storage limits must be moved to the OneDrive of Naresuan University by May 2022.

     Alumni of Naresuan University will not be able to gain access to Google services under @nu.ac.th, but will be able to use Office365 only via the website (Outlook, Calendar, Contacts). Therefore, all data associated with @nu.ac.th should be moved from the Google within May 2022.

You can learn about how to manage your Google Storage as the following :

Guidelines for transferring data to the OneDrive of Naresuan University
Moving all data out from Google Drive        File Management

 Any exceeded data remaining in your Google Drive beyond the given timeframe will be subject to deletion and may not be recoverable.

For more information, please contact Network Operation Center, Center for Information Technology and Communication Service,
2nd floor, The CITCOMS Building Tel. +66-5596-1524 e-Mail : noc@nu.ac.th