อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่น้องๆ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4