งานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 9 กันยายน 65