การอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” วันที่ 12-13 ก.ย.65