21 ปี แห่งการพัฒนา CITCOMS

 

20 สิงหาคม 2544-20 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 21 ปี แห่งการพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Center for Information Technology and Communication Services : CITCOMS) ผู้ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อันจะเป็นการตอบสนองนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ตามเป้าหมาย Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานคือ “ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของประชาคม”

     ♦ ด้านการดูแลระบบเครือข่าย

     ให้บริการ Internet & W-Fi โปรแกรมลิขสิทธิ์ Windows & Microsoft Office บริการ NU Mail แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน

     ♦ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

     ให้บริการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ♦ ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ให้บริการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดซื้อจัดเช่าแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ♦ ด้านผลิตสื่อการเรียนการสอน

     ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่แตกต่าง มีความน่าสนใจ เข้าถึงการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขตในยุคปัจจุบัน เช่น e-Learning, NU-MOOC

     ♦ ด้านการอบรมสัมมนา

     ให้บริการจัดอบรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในรูปแบบ Online และ Onsite

     ♦ ด้านอาคารสถานที่

     ให้บริการห้องประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ครบครัน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภายนอก