ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 93 (10/2543) ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้ขยายตัวรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนางานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (ICT based University) ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรในระยะ 10 ปี (2560-2569) ครอบคลุมการใช้งานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ปัจจุบันกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการพัฒนาการดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อันจะเป็นการตอบสนองนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ตามเป้าหมาย Thailand 4.0

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 93 (10/2543) ได้มีมติให้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขึ้น  ณ กองแผนงาน อาคารมิ่งขวัญ สำนักงานอธิการบดี เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     วันที่ 20 สิงหาคม 2544 ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ขยายตัวรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยโดยย้ายที่ทำการมายัง อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 145 (6/2552) ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสถานะเทียบเท่ากอง

     วันที่ 20 มีนาคม 2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 207 (5/2558) มีมติให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยได้ทำการแบ่งงานภายในกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

1. งานบริหารทรัพย์สิน
2. งานระบบเครือข่าย
3. งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
4. งานระบบสารสนเทศ

     วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 251 (9/2558) มีมติให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยได้ทำการเปลี่ยนชื่องานให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ดังนี้

1. งานบริการเทคโนโลยี
2. งานระบบเครือข่าย
3. งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
4. งานระบบสารสนเทศ

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 281 (2/2564) มีมติให้ปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ดังนี้

1. งานอำนวยการ
2. งานบริการเทคโนโลยี
3. งานระบบเครือข่าย
4. งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
5. งานระบบสารสนเทศ

Loading