ปณิธาน/วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปณิธาน

เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

วิสัยทัศน์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มุ่งพัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading