ติดต่อเรา

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
Email : citcoms@nu.ac.th

งานอำนวยการ

 • ดูแลเรื่องงานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร
 • ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย การเงิน พัสดุ

โทรศัพท์ : 055 961503
Email: ad@nu.ac.th

งานระบบเครือข่าย

 • บริการ Internet & Wi-Fi
 • บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows / Microsoft Office)
 • บริการ NU e-Mail
 • บริการดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams และ ZOOM
 • บริการดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
 • บริการดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งาน Computer และ Internet

โทรศัพท์ : 055 961524
Email: noc@nu.ac.th

งานระบบสารสนเทศ

 • บริการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการเปิดให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 055 961546
Email: is@nu.ac.th

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน

 • บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • บริการบันทึกเทปโทรทัศน์ และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ดูแลระบบ e-Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอน Online

โทรศัพท์ : 055 961567
Email: li@nu.ac.th

งานบริการเทคโนโลยี

 • บริการห้องประชุมสัมมนาสำหรับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (Computer Self Access) ห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับฝึกประสบการณ์สำหรับนิสิต
 • บริการจัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Exam) สำหรับนิสิต

โทรศัพท์ : 055 961500
Email: ts@nu.ac.th

Loading