ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม
คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ เต็มใจให้บริการ
วัฒนธรรมองค์กร
Creativity
คิดและทำอย่างสร้างสรรค์
Internationally Cutting – Edge
ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
Teamwork
ร่วมแรงร่วมใจ
Commitment
พันธะสัญญาต่องาน และองค์กร
Outcome-orientedness
มุ่งผลสัมฤทธิ์
Momentum
ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
Service-Mindedness
เต็มใจพร้อมบริการ

Loading