อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel รุ่น 2” ผ่านโปรแกรม MS Teams