งานสัมมนาหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์”