ผู้บริหารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: kphongph@nu.ac.th
สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
: 055 96 1502
: sukanyac@nu.ac.th
สุเมธ ขวัญเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
: 055 96 1523
: sumatek@nu.ac.th
นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
: 055 96 1540
: nantawanpr@nu.ac.th
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
: 055 96 1567
:danuwat@nu.ac.th
สิงห์อดุล สมพมิตร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยี
: 055 96 1556
: sing-a-dools@nu.ac.th

Loading