ผู้บริหารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: kphongph@nu.ac.th
สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
: 055 96 1502
: sukanyac@nu.ac.th
ภูดิท วงค์อนุ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
: 055 96 1527
: phudit@nu.ac.th
นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
: 055 96 1540
: nantawanpr@nu.ac.th
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
: 055 96 1567
:danuwat@nu.ac.th
สรพงค์ สุขเกษม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยี
: 055 96 1531
: sorapongs@nu.ac.th

Loading