ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับภายในองค์กร

ซอฟต์แวร์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น ดังนั้นโปรดทำการยอมรับเงื่อนไขในการนำไปใช้งาน และทำการ Login ด้วย email@nu.ac.th และ Password ของท่านก่อนการดาวน์โหลด

เงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. ท่านสามารถนำซอฟต์แวร์นี้ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
  2. ซอฟต์แวร์บางตัวจะไม่สามารถใช้งานได้ภายนอกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
  3. ห้ามมิให้นำซอฟต์แวร์นี้ไปเผยแพร่ แจกจ่ายแก่บุคคลภายนอกที่มิใช่บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปแบบหรือช่องทางใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  4. หากมีการนำซอฟต์แวร์นี้ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขอรับผิดชอบต่อผลใดๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และผู้นำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 

Loading