ห้อง VIP Lounge

ห้อง VIP Lounge

ห้อง VIP Lounge เหมาะสำหรับการรับรองวิทยากร และการประชุมขนาดเล็ก

ขนาดความจุ 10 ที่นั่ง

  • โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้
  • ชุดโซฟา
  • ชุด VDO Conference
  • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าธรรมเนียม

     สำหรับการประชุม Conference
          ราคา 800 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
          ราคา 400 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-16.30 น. หรือ 13.00-16.30 น.)
          **กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 100 บาท**

     สำหรับรับรอง
          ราคา 300 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
          ราคา 150 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-16.30 น. หรือ 13.00-16.30 น.)
          **กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 100 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน

  1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx

  2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1512, 0-5596-1599 หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

Loading