ห้อง Main Conference

ห้อง Main Conference

ห้อง Main Conference เหมาะสำหรับจัดการประชุม สัมมนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หรือการนำเสนอผลงาน

ขนาดความจุ

 • โต๊ะและเก้าอี้ ขนาด 90 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ล้วน ขนาด 150 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง

 • ชุดโซฟารับรอง
 • Projector
 • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ / ไร้สาย)
 • Podiums สำหรับพิธีกร พร้อมไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
 • จอทีวีแบบ Smart Classroom
 • ชุดเครื่องเสียง
 • เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม
     ราคา 5,600 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
     ราคา 2,800 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 700 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน

 1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx 

 2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-55961512, 0-5596-1599 หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

Loading