ห้อง Auditorium

ห้อง Auditorium

ห้อง Auditorium เป็นห้อง Slop เหมาะสำหรับจัดการประชุม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงาน หรือฉายภาพยนตร์

ขนาดความจุ 52 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง

  • Projector
  • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
  • Podiums สำหรับพิธีกร พร้อมไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
  • จอทีวี แบบ Smart Classroom (ขอเพิ่มเติม)
  • ชุดเครื่องเสียง
  • เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
  • เครื่องปรับอากาศ
  • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

     ราคา 2,500 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
     ราคา 1,250 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 320 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน

  1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://center.office.nu.ac.th/meet/

  2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1512, 0-5596-1599 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

Loading