ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียง ใช้สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้อง
พร้อมให้บริการตัดต่อเสียง และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี

อุปกรณ์ภายในห้อง

  • Microphone
  • Mixer
  • เครื่องควบคุมเสียง
  • คอมพิวเตอร์

อัตราค่าธรรมเนียม

     ชั่วโมงละ 300 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน

  1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://center.office.nu.ac.th/meet/

  2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1512, 0-5596-1599 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

Loading