ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ

ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง (สำหรับฝึกอบรมคอมพิวเตอร์)

  • Computer ขนาดความเร็ว i3-10100T @3.00GHz / RAM 8 GB / ขนาดหน้าจอ 21.5 นิ้ว / ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro / Microsoft Office 2019
  • Projector
  • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อม Computer & Microphone (แบบตั้งโต๊ะ)
  • ชุดเครื่องเสียง
  • White Broad พร้อมปากกา
  • เครื่องปรับอากาศ
  • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

สำหรับการอบรมแบบใช้ Computer

ราคา 5,000 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
ราคา 2,500 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-16.30 น. หรือ 13.00-16.30 น.)
**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 650 บาท**

สำหรับการอบรมแบบไม่ใช้ Computer

ราคา 3,000 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)
ราคา 1,500 บาท / ครึ่งวัน (เวลา 08.30-16.30 น. หรือ 13.00-16.30 น.)
**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือเศษของชั่วโมง คิดอัตราชั่วโมงละ 400 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน

  1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://center.office.nu.ac.th/meet/

  2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1512, 0-5596-1599 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

Loading