พื้นที่ให้บริการ

บริการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องฝึกประสบการณ์
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

 ขั้นตอนการขอใช้งาน

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ https://center.office.nu.ac.th/meet/
2. ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1512, 0-5596-1599 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) หากเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

ห้อง Main Conference
สำหรับจัดการประชุม สัมมนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
หรือการนำเสนอผลงาน

ห้อง Main Conference

ห้อง Mini Conference
สำหรับจัดการประชุมกลุ่มย่อย การประชุม Conference
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มเล็ก หรือการนำเสนอผลงาน

ห้อง Mini Conference

ห้อง Auditorium
เป็นห้อง Slop เหมาะสำหรับจัดการประชุม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงาน หรือฉายภาพยนตร์

ห้อง Auditorium

ห้อง VIP Lounge
สำหรับการรับรองวิทยากร และการประชุมขนาดเล็ก

ห้อง VIP Lounge

ห้อง Mini Meeting 204
สำหรับจัดการประชุมกลุ่มย่อย การประชุม Conference
หรือการนำเสนอผลงาน

ห้อง Mini Meeting 204

ห้อง VDO Conference 205
สำหรับจัดการประชุมกลุ่มย่อย การประชุม Conference
หรือการนำเสนอผลงาน

ห้อง VDO Conference 205

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209
สำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือผลิตสื่อการสอนรูปแบบ Smart Classroom

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210
สำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210

ห้องบันทึกเสียง
สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ห้องบันทึกเสียง

ห้อง NU Media Center
สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อการเรียนการสอน
หรือสื่อประชาสัมพันธ์

ห้อง NU Media Center

ห้องศึกษาค้นคว้า และฝึกประสบการณ์สำหรับนิสิต
ห้อง Computer Self-access
ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ห้อง Computer Self-access : ห้องสืบค้นสารสนเทศ

ห้องประชุมกลุ่มย่อย (501-512, 601-612)
รองรับการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มสำหรับนิสิต

ห้องประชุมกลุ่มย่อย (501-512, 601-612)

ห้องรับประทานอาหาร

ให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มาใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • พื้นที่สำหรับจัดอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน จำนวน 4 ล็อค
  • โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทาน จำนวน 150-180 ที่นั่ง

Loading