บุคลากร

สุกัญญา แซ่โก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
: 055 96 1502
: sukanyac@nu.ac.th
ณธษา สุขสบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานด้าน กลั่นกรองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
: 055 96 1600
: natasas@nu.ac.th
เกศรินทร์ ภูมิผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สารบรรณ
: 055 96 1503
: katsarinp@nu.ac.th
จินดารัตน์ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน บุคคล
: 055 96 1501
: jindaruts@nu.ac.th
เกรียงศักดิ์ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติงานด้าน พัสดุ
: 055 96 1660
: kraingsakk@nu.ac.th
สิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์
: 055 96 1500
: sirilakr@nu.ac.th
กนกวรรณ ปัญญาคำ
พนักงานธุรการ
ปฎิบัติงานด้าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
: 055 96 1512
: kanokwanp@nu.ac.th
ประภัสสร ไวทยกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้องประชุมสัมมนา
: 055 96 1515
: prapassonw@nu.ac.th
พีระสิทธิ์ รัตนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ควบคุมห้อง Computer Self-Access
: 055 96 1518
: peerasitr@nu.ac.th
พีรพล สุวรรณรัตน์
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
: 055 96 1609
: peerapons@nu.ac.th
วิทยา เสือแพร
พนักงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
: 055 96 1609
: witayas@nu.ac.th
ทม ดอกมณฑา
คนงาน
ปฎิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค
: 055 96 1599
สรพงค์ สุขเกษม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยี
: 055 96 1531
: sorapongs@nu.ac.th
สิงห์อดุล สมพมิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
: 055 96 1545
: sing-a-dools@nu.ac.th
ธนวัฒน์ พูลเขตนคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: 055 96 1560
: thanawat@nu.ac.th
จรัสศรี เหล็กสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน จัดสรรคอมพิวเตอร์
: 055 96 1522
: jarutsrin@nu.ac.th
สิริวรรณ ปราบอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน ศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
: 055 96 1556
: siriwanp@nu.ac.th
เอกประวัติ พงศ์อาจารย์
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์
: 055 96 1531
: ekkprawattp@nu.ac.th
ฤดี ดวงจิตร์
นายช่างเทคนิค
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์
: 055 96 1539
: rudeed@nu.ac.th
พาทิศ บัวคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
: 055 96 1526
: pathitb@nu.ac.th
เอกชัย เหล็กสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
: 055 96 1526
: ekachail@nu.ac.th
ธนัฏฐา โกเมศ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk)
: 055 96 1524
: thanatthak@nu.ac.th
ภูดิท วงค์อนุ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
: 055 96 1527
: phudit@nu.ac.th
สุเมธ ขวัญเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)
: 055 96 1523
: sumatek@nu.ac.th
อานัน คำแหง
วิศวกร
ปฎิบัติงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
: 055 96 1603
: arnank@nu.ac.th
สรัณรัฐ อรุณมิตร
วิศวกรคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน User Account และ Email
: 055 96 1532
: sarunruda@nu.ac.th
จิรวัฒน์ ทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ (Website) และบริการผู้ใช้งาน
: 055 96 1553
: chirawatt@nu.ac.th
วริศรา เลิศล้ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
: 055 96 1602
: warissaral@nu.ac.th
นันทวรรณ ประภักรางกูล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
: 055 96 1540
: nantawanpr@nu.ac.th
เอกภาคย์ วรรณกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1540
: eakaparkw@nu.ac.th
เบญจภา โตลำดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1546
: benjaphat@nu.ac.th
นภาวรรณ สิงห์รอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1546
: napawans@nu.ac.th
กานต์ เจริญรุ่งรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1543
: karnc@nu.ac.th
ภาณุพงศ์ กิตติจารุรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1543
: panupongk@nu.ac.th
พิชญา แสนคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์
: 055 96 1543
: pichayase@nu.ac.th
ธนพล เฉลิมภักตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
: 055 96 1546
: tanaponc@nu.ac.th
ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
: 055 96 1567
: danuwat@nu.ac.th
ทรงยศ หรรษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้องบันทึกเสียง
: 055 96 1557
: songyosh@nu.ac.th
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio ถ่ายภาพ
: 055 96 1557
: kittiphoti@nu.ac.th
ไพรัช แตงสวน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อการสอนควบคุมห้อง Studio โทรทัศน์
: 055 96 1557
: priratt@nu.ac.th
เติมพงษ์ ทองทุม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน วิเคราะห์และออกแบบสื่อสารสนเทศ
: 055 96 1557
: toempongt@nu.ac.th
ณัฐกานต์ อิ่มรส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการผลิตสื่อการสอนและสื่อสารสนเทศ
: 055 96 1557
: nattakani@nu.ac.th
สุนีย์ พยอมชื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน บริการสื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์
: 055 96 1557
: suneepa@nu.ac.th
ธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติงานด้าน ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
: 055 96 1557
: thongchaiv@nu.ac.th
ปริญญา ตากล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงานด้าน ดูแลระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
: 055 96 1552
: parinyata@nu.ac.th
จินตนา ชัยรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 055 96 1510
: jintanac@nu.ac.th
ปณิดา ภานุไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติงานด้าน จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 055 96 1575
: panidapa@nu.ac.th

Loading